Reklamační řád

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ

1.    ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE), SERVIS
1.1    Prodávající zaručuje kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,
(i)    má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(ii)    je použitelný k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
(iii)    odpovídá kvalitě nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(iv)    je v odpovídajícím velikosti, množství, nebo hmotnosti,
(v)    vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.2    Projeví-li se vada nezpůsobená používáním v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
1.3    Prodávající garantuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.
1.4    Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční doba a životnost Zboží jsou rozdílné, životnost Zboží je doba, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
[Práva kupujícího z vad]
1.5    Kupující má právo uplatnit opravu vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.
1.6    Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruka po tuto dobu (kratší i delší). Trvání záruční doby nemá vliv na zákonnou odpovědnost za vady Prodávajícího ve výše uvedeném rozsahu.
1.7    Prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Prodávající je-li to potřebné, vysvětlí v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
1.8    Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y, může kupující požadovat:
(i)    dodání nového Zboží bez vad, jen v případě pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží)
(ii)    pokud se vada týká pouze části Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,
(iii)    je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle odstavců (i) a (ii) (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatnou opravu vady,
(iv)    není-li výše uvedený postup možný, kupující má právo odstoupit od Smlouvy.
1.9    V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. Kupující má v takovém případě i právo odstoupení od smlouvy.
1.10    Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, má právo požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
1.11    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil, anebo kupující před převzetím věděl, že Zboží vadu má.
1.12    Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající odpovědný, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
1.13    Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo Zboží koupeno. Je-li však v potvrzení vystaveném Prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba určená k opravě provede tuto opravu ve lhůtě 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
1.14    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
1.15    Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného prodlení hned poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala zjevnou Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného nemůže práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
1.16    Místem pro uplatnění reklamace je:
(i)    prodejna Prodávajícího,
(ii)    adresa zákaznického centra Prodávajícího:Společnost Mon cheval s.r.o., se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07, provozovna Hřivínův Újezd 190, Hřivínův Újezd 763 07, IČ: 089 43 931 , shop@moncheval.cz
(iii) – zasláním zboží k reklamaci přepravní službou. Pro urychlení komunikace žádáme kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.
1.17    Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. V případě neprokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.
1.18     Kupující je povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci Zboží, (i) které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit a (ii) v případě, že Zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.
1.19    Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení a uznání vady. Reklamace včetně odstranění/náhrady vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
1.20     Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace prostřednictvím komunikace na dálku (emailem nebo sms)
1.21    Prodávající kupujícímu automaticky vydá písemné potvrzení, o tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace).
1.22     Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, když se strany nedohodli jinak, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
1.23    V případě, že je Zboží uloženo na prodejně a kupující si reklamované Zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.
1.24    V případě kladně vyřízené reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).
II.    DALŠÍ UJEDNÁNÍ
2.1    Prodávající může poskytnout kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například výměna Zboží v delších lhůtách apod. platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných materiálech.
2.2    Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.
2.3    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@moncheval.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
III.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1    Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).
3.2    Prodávající bude s těmito údaji nakládat jen za výše uvedeným účelem a v souladu s platnými právními předpisy.
3.3    Prodávající využije všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření k ochraně osobních údajů, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.
3.4    Kupující má právo na jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji a může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.
3.5    Kupující se může obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:
(i)    pokud si nepřeje být v budoucnu kontaktován,
(ii)    pokud by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,
(iii)   pokud chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,
(iv)    chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,
3.6    Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, http://www.uoou.cz.
3.7     Společnost Mon cheval s.r.o. - Jezdecké potřeby  jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek . Společnost  je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.
3.8    Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny i jinde na Stránkách.
VI. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Vážení zákazníci tímto Vás chceme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Pokud by se nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).
V případě spotřebitelského sporu, který se týká prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Můžete využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou  stránku https://webgate.ec.europa.eu/. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.
Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat:
a)    identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
b)    úplné a srozumitelné vylíčení sporných skutečností,
c)    označení, co navrhovatel (Vy) požaduje (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
d)    první datum(např. první reklamace), kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
e)    prohlášení, že ve věci nerozhodl příslušný soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f)    datum a podpis navrhovatele (Váš).
K návrhu se přikládá doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.
Navrhovatel (Vy) má právo podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
a)    pokud dojde k uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
b)    jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
c)    smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
d)    marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
e)    pokud dojde k odmítnutím návrhu (pro jeho vady).
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany hradí samy.
ČOI nebo pověřený subjekt stanovuje pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byly v souladu se zákonnými pravidly.
V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu se můžete obrátit na příslušný soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.
V.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1    Tyto OP platí v aktuálním znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí již v aktualizované OP.
14.2    Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ

Při nákupu zboží nad
2 000,- Kč

doprava  Z D A R M A 

Individuální přístup
Po předběžné dohodě možnost nákupu mimo otevírací dobu

Při nákupu zboží nad 1500,- Kč
dárek v hodnotě 500,- Kč

    Rodinné balení
SOS balzám VEGEBOM

Snažíme se pro Vás získat u dodavatelů nejlepší ceny