Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Mon cheval s.r.o.
Společnost Mon cheval s.r.o., se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07, provozovna Hřivínův Újezd 190, Hřivínův Újezd 763 07, IČ: 089 43 931, podnikající dle živnostenského listu (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jeho internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.moncheval.cz  (dále jen „Stránky“).
Tyto OP se vztahují na nákup zboží v prodejnách Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu 
 
I.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující je povinen realizací objednávky akceptovat tyto OP Prodávajícího, pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího jsou pro obě strany závazné, řídí se těmito OP, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících), v aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těchto OP se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, pokud nejsou výslovně upravena, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
II.    INFORMAČNÍ POVINNOST
Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky potvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:
(2.1)    totožnosti Prodávajícího, kterým je společnost Mon cheval s.r.o.., Jezdecké potřeby, se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07, provozovna Jezdecké potřeby, Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07 IČ: 089 43 931, podnikající dle živnostenského listu , telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty,
(2.2)    označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis je uveden na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, nebo odkazem - prolinkem na jiné internetové stránky (výrobce/distributora apod.),
(2.3)    ceně Zboží, případně způsob jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků, která je  uvedena u jednotlivého Zboží, je konečná,
(2.4)    způsobu platby, včetně případné povinnosti uhradit zálohy, je uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a jeho zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
(2.5)    způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již  nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
(2.6)    nákladech na dodání Zboží, které jsou uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volba způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež již musí uhradit za dodání Zboží,
(2.7)    údajích o právech vznikajících z vadného plnění,  jsou  uvedeny dále v těchto OP, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
(2.8)    o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek  vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto prostředky kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožující obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,
(2.9)    o tom, že digitální obsah objednávek a dalších osobních údajů uchovávaný Prodávajícím je slučitelný (a použitelný) s běžně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové  formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,
(2.10)    nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další poplatky, náklady  apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které kupující hradí v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,
(2.11)    o možnosti odstoupení od smlouvy, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části),  a to jak je uvedeno dále,
(2.12)    o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti v jakékoliv věci  a jakoukoli formou a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil;  kupující se může nadále obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (http://www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že se strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli strana obrátit na příslušný soud,
(2.13)    o tom, že objednávka bude u Prodávajícího uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,
(2.14)    o tom, že objednávka, Stránky a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou v českém jazyce,
(2.15)    k uzavření smlouvy dochází v momentě vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách,
(2.16)     v případě zjištění chyb při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné chyby opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,
(2.17)    o tom, že Prodávající na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky žádný kodex chování neobsahují, není pro Prodávajícího žádný kodex chování závazný,
(2.18)    o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě tzv. stáhnout ze Stránek znění těchto OP i objednávky Zboží/smlouvy na její koupi.
V případě, že se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitel, z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.), pak se k nim nepřihlíží.  To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.
III.    PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ
3.1    Kupující má  možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím e-shopu na Stránkách, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).
3.2    Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci uzavření smlouvy tuto skutečnost uvést a splnit Prodávajícím určené povinnosti, k uzavření smlouvy nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.
3.3    K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází vyplněním nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje případně tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.
3.4    Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně, v případě neobvyklé objednávky (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.).  Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.
3.5    Prodávající umožňuje v oprávněných případech uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:
(1)    kupující obdrží od Prodávajícího shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod.,  prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) a zároveň
(2)    kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu shop@moncheval.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.
3.6    Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresu sdělenou kupujícím, avšak k příslušné adrese má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadané údaje při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.
3.7    Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky zabraňující  automatické (nikoli lidské) vyplňování formulářů pro objednávky.
3.8    K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a  konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).
3.9    Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak.
3.10    Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající bez prodleně o této skutečnosti kupujícího informovat, ihned co toto pochybení zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.
3.11    Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícímu dodávat: bezzávadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:
-    dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,
-    vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
-    vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.
-    daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím.
3.12    Na žádost kupujícího je Prodávající povinen vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Prodávající také plní povinnost zaslání kopie objednávky Zboží.
3.13    Kupující má možnost odstoupit od již uzavřené Smlouvy (stornovat objednávku) v případě, že nejpozději do 2 hodin od uzavření Smlouvy (potvrzení provedené objednávky) oznámí tuto skutečnost Prodávajícímu jedním z těchto způsobů:
(i) telefonicky na číslo +420 731 079 909 - zde pouze v pracovní době od 9:00 do 16:00 v pracovní dny
(ii) emailem na adresu shop@moncheval.cz
IV.    MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ
4.1    Místem plnění – dodání Zboží je místo, které si kupující zadá v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.
4.2    Kontaktním místem v rámci e-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese: Mon cheval s.r.o.., Jezdecké potřeby, se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07,
IČ: 089 43 931, shop@moncheval.cz
4.3    Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na uvedenou adresu kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).
4.4    V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), vlastnické právo přechází na třetí osobu převzetím Zboží (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.
4.5    Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat. V případě shledání vady na Zboží nebo jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).
V.    CENA
5.1    Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající má právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.
5.2    Kupní cena za Zboží, s ohledem na výběr způsobu, je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet Prodávajícího, uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo uhrazení hotovosti přepravní společnosti v případě platby dobírkou.
5.3    Kupní cena uvedená na Stránkách je konečnou cenou za koupi Zboží v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy (cena za (1) dodání a (2) způsob platby je uváděna zvlášť), včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).
5.4    Prodávající je oprávněn, avšak není povinen doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se k ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.
5.5    Den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.
5.6    Kupující má povinnost uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.
VI.    DODACÍ LHŮTY
6.1    Prodávající je povinen odeslat Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.
6.2    Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravy, které si kupující zvolil s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců.
PPLwww.ppl.cz
Zásilkovna - https://www.zasilkovna.cz
6.3    Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet v den uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku připsání plné ceny za dodání Zboží na účet Prodávajícího.
6.4    Lhůta pro expedici/odeslání může být k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.
6.5    Nemůže-li Prodávající odeslal Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.
VII.    NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1    Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.
7.2    Cena za dodání – dopravu Zboží obsahuje veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod. a liší se dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.
7.3    Aktuální výše ceny za dodání Zboží je včetně DPH a je uvedena u jednotlivých způsobů dodání, ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale u Zboží na Stránkách.
7.4    Prodávající může na základě informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.
7.5  Prodávající má právo změnit výši dopravného na základě nadměrné zásilky (nad 20 kg), nebo zásilku rozdělit, pokud to lze, na více částí.
VIII.    ZPŮSOB PLATBY
8.1    Kupující má povinnost uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.
(i)    tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,
8.2    S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách. V ceně za kupujícím zvolený způsob platby jsou započítány veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.
IX.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ
9.1    Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).
9.2    Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je povinen kupující doručit Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:
(01)  poštou na adresu : Monc heval s.r.o.., Jezdecké potřeby, se sídlem Hřivínův Újezd 190, Hřivínův Újezd 763 07, e-mail: shop@moncheval.cz
(02) emailem na adresu shop@moncheval.cz

9.3    Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu: Mon cheval s.r.o., Jezdecké potřeby, se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07. Zboží musí být zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty!
9.4    Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze za zboží budou vráceny převodem na účet, jehož číslo uvede v oznámení o odstoupení
9.5    Pokud si kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
9.6    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen uhradit náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
9.7    Prodávající není povinen vrátit přijatou částku za Zboží kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.
9.8    Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající může uplatnit nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.
9.9   Výměnu zboží lze provést v provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
Výměnu zboží zasláním, doporučujeme předem projednat telefonicky tel. + 420 731 079 909

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1.1. Společnost Mon cheval s.r.o., se sídlem Hřivínův Újezd 58, Hřivínův Újezd 763 07, provozovna Hřivínův Újezd 190, Hřivínův Újezd 763 07, IČ: 089 43 931 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 
1.2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 
1.3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.
 
1.4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Mon cheval s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:         

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 
1.5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.Moncheval.cz užívá na těchto webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 

  
- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 
- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 
- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 
- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 
 
- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 
1.6.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Při nákupu zboží nad
2 000,- Kč

doprava  Z D A R M A 

Individuální přístup
Po předběžné dohodě možnost nákupu mimo otevírací dobu

Při nákupu zboží nad 1500,- Kč
dárek v hodnotě 500,- Kč

    Rodinné balení
SOS balzám VEGEBOM

Snažíme se pro Vás získat u dodavatelů nejlepší ceny